Management

Ing. Petr Smrž

 Ředitel společnosti, prokurista

 

V roce 1999 dokončil obor Vodní hospodářství a vodní stavby na ČVUT v Praze. Následně zaměstnán jako specialista TBD, po získání praxe postupně hlavní pracovník na dílech I. až III. kategorie. Specializuje se na posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních, spolupracuje na tvorbě normativů a legislativních dokumentů TBD. Je individuálním členem Českého přehradního výboru. 

 

Je soudním znalcem v oboru stavebnictví, v odvětví stavby vodní, se specializací „TBD nad vodními díly určenými ke vzdouvání nebo akumulaci vody, bezpečnost, stabilita a provozní spolehlivost vodních děl; hydrotechnické, hydraulické a stabilitní výpočty; povodňová ochrana".

 

Od počátku roku 2017 je členem "Poradního sboru ministra spravedlnosti pro vodní hospodářství, ochranu přírody a životního prostředí".

Ing. David Richtr

Vedoucí útvaru Zděné a betonové přehrady

 

Vystudoval obor Vodní hospodářství a vodní stavby na ČVUT v Praze. Od roku 1995 je zaměstnán jako specialista TBD, po získání praxe postupně hlavní pracovník na dílech I. až III. kategorie. Specializuje se na statistické zpracování dat, posuzování účinků technické seismicity na objekty vodních děl, projekty oprav a těsnění podloží přehrad.

Je individuálním členem Českého přehradního výboru a soudním znalcem v oboru  stavebnictví, v odvětví stavby vodní, se specializací „TBD nad vodními díly určenými ke vzdouvání nebo akumulaci vody, bezpečnost, stabilita a provozní spolehlivost vodních děl; provozní spolehlivost technologických zařízení vodních děl; hydrotechnické, hydraulické a stabilitní výpočty; povodňová ochrana“.

Ing. Miloš Sedláček

Vedoucí znaleckého ústavu

 

Absolvoval ČVUT, obor „Vodní stavby a vodní hospodářství". Po studiu se ve VÚV TGM specializoval na povodňovou ochranu a řízení nádrží, později pracoval v úseku TBD s. p. VRV Praha jako specialista TBD. Od založení a. s. VODNÍ DÍLA - TBD v roce 1993 je v jejím vedení, od roku 2005 do roku 2021 byl ředitelem a prokuristou společnosti.

 Je soudním znalcem v oboru stavebnictví, v odvětví stavby vodní, se specializací "Bezpečnost vodních děl určených ke vzdouvání nebo zadržování vody a TBD nad nimi". 

 Od počátku roku 2017 zastává funkci předsedy "Poradního sboru ministra spravedlnosti pro vodní hospodářství, ochranu přírody a životního prostředí". Je rovněž členem "Pracovního štábu Ústřední povodňové komise ČR" a členem Českého přehradního výboru, České vědeckotechnická vodohospodářské společnosti a Svazu vodního hospodářství.


Ing. Jiří Hodák, Ph.D.

Vedoucí útvaru Vodní díla na Moravě a Slezsku.

 

Vystudoval obor Vodní stavby na Vysokém učení technickém v Brně, kde poté absolvoval postgraduální studium na téma Riziková analýza sypaných hrází. Specializuje se na numerické modelování proudění podzemní vody, stability a napjatosti a přetvoření přehradních hrází a na rizikovou analýzu. Je místopředsedou výboru klastru CREA Hydro&Energy. Individuální člen Českého přehradního výboru a člen jeho výkonného výboru. Člen komise pro bezpečnost přehrad při ICOLD.

Ing. Bohumil Hercík

Vedoucí útvaru Ekonomika a správa

 

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Ekonomika průmyslu. Ekonomická praxe v soukromé i státní sféře v oblasti firemních financí, daňové, auditu, dotací, účetnictví a správy nemovitostí. Od roku 2008 ve firmě na pozici vedoucího útvaru odpovědného za ekonomiku, pronájmy a režijní provoz firmy.
 
Ing. Ondřej Švarc

Vedoucí útvaru Sypané přehrady a odkaliště


Vystudoval obor Vodní hospodářství a vodní stavby na ČVUT v Praze. V roce 1996 nastoupil do firmy a postupně stal hlavním pracovníkem na dílech I. až III. kategorie. Je specialistou TBD se zaměřením na posuzování technického stavu vodních děl a jejich bezpečnosti při povodních, metody průzkumu sypaných přehrad, návrhy instalací TBD a vývoj měřicích přístrojů a pomůcek.  

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
19.05.2023

Pozvánka na valnou hromadu 19.6.2023

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
28.06.2022

Hledáme nové kolegy/ně

  Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na pozici v...
19.05.2022

Pozvánka na valnou hromadu 20.6.2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.