Kdo jsme

Jsme česká společnost se zaměřením na bezpečnost vodních děl, projektování a protipovodňovou ochranu. Hlavním předmětem naší činnosti je technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly (přehrady, rybníky, jezy, odkaliště a další). Jsme znaleckým ústavem v oboru vodní hospodářství se specializací na bezpečnost a provozní spolehlivost vodních děl a jedním ze zakládajících členů vodohospodářského klastru CREA Hydro&Energy, z.s.

Máme zastoupení v Českém (ČPV) i Mezinárodním přehradním výboru (ICOLD). Dále jsme členy Svazu vodního hospodářství ČR, České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti a dalších odborných institucí. Zaměstnáváme cca 50 odborníků kvalifikovaných v oblasti vodního hospodářství, geodézie, technologického vybavení vodních děl, životního prostředí a BOZP.

Orgány společnosti

Představenstvo
Ing. David Richtr, předseda
Ing. Hodák, Ph.D., místopředseda
Ing. Petr Smrž, člen
Ing. Ondřej Švarc, člen
Ing. Karel Bouška, člen

Dozorčí rada
Ing. Jan Chroumal, předseda
Ing. Stanislav Žatecký, člen
Ing. Stanislav Plecitý, člen

Historie

Historie

Naše akciová společnost vznikla v roce 1993 v rámci privatizace státního podniku Vodohospodářský rozvoj a výstavba a stala se tak nástupcem samostatného úseku TBD. Na podzim 1994 byla společnost pověřena ve smyslu vodního zákona a příslušných předpisů pro činnost TBD. Po nabytí účinnosti nového zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.) udělilo Ministerstvo zemědělství, jako Ústřední vodoprávní úřad, společnosti navazující pověření k vypracování posudků pro zařazování vodních děl do kategorie a provádění TBD nad vodními díly bez omezení kategorie.

Specializace a vybavení

Máme specialisty s kvalifikací:

 • autorizovaný inženýr pro obor vodní stavby a vodní hospodářství
 • odborná způsobilost v inženýrské geologii
 • odborná způsobilost k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností
 • strojní specialista
 • odborná způsobilost v elektrotechnice

 

Společnost vlastní průzkumnou a přístrojovou techniku a další související vybavení k zajištění výkonu TBD nad vodními díly, pro kontrolní měření, provádění běžných instalací zařízení TBD, sběr a vyhodnocování výsledků měření a další odborné činnosti. Mezi naše vybavení patří např. deformetry, klinometry, inklinometry, extenzometrické pásma, hladinoměry, teploměry, laserové dálkoměry, inspekční kamery a mnoho dalších. Rovněž máme robustní plně vybavenou geodetickou skupinu.

Pověření, certifikáty a členství

Jako jediná společnost v ČR disponujeme dlouhodobě "Pověřením ústředního vodoprávního úřadu (MZe ČR) k provádění TBD nad vodními díly I. až IV. kategorie a také pověřením MZe ČR ke zpracování posudků pro zařazování VD do kategorie z hlediska TBD".

Zobrazit pověření

Společnost je znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR  od roku 1995 v seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti v oboru „Vodní hospodářství“ s rozsahem znaleckého oprávnění „Bezpečnost a provozní spolehlivost vodních děl určených ke vzdouvání nebo zadržování vody (přehrady a nádrže, malé vodní nádrže, suché nádrže, rybníky, odkaliště, jezy, plavební komory, přivaděče, štoly, malé vodní elektrárny, ochranné hráze a další stavby protipovodňové ochrany) a technickobezpečnostní dohled (TBD) nad nimi; povodňová ochrana". 

Zobrazit seznam

Pro hlavní obory podnikání společnost vlastní certifikaci systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2016. 

Zobrazit certifikát

Členství společnosti v odborných a vodohospodářských institucích:

 • členství v mezinárodní organizaci ICOLD (International Comittee on Large Dams), v jejíž technické komisi pro bezpečnost přehrad máme zastoupení
 • členství kolektivní i individuální v Českém přehradním výboru
 • členství v ČVTVHS (Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost)
 • členství v Českém svazu stavebních inženýrů
 • členství ČKAIT (vybraní zaměstnanci jsou držitelé osvědčení)
 • členství v SVH ČR (Svaz vodního hospodářství ČR)
 • členství v klastru CREA Hydro&Energy, z.s.

Školení, semináře, workshopy

Pracovníci naší společnosti zajišťují konzultační činnost pro širokou vodohospodářskou společnost. Pořádají školení a semináře pro pracovníky vodoprávních úřadů a správců vodních děl, aktivně se zůčastňují tuzemských i mezinárodních konferencí a workshopů s tématikou bezpečnosti vodních děl.

KontaktyPro vodní díla v Čechách:

praha@vdtbd.czPro vodní díla na Moravě a Slezsku:

brno@vdtbd.cz