REFERENCE

VYBRANÉ REFERENCE Z OBORŮ NAŠÍ ČINNOSTI

2/2022 – 6/2022

Moravskoslezský kraj

Hydraulický posudek a hydrogeologické posouzení na řece Lubině

Detailní 2D numerický model proudění povrchové vody s použitím digitálního modelu 5. generace, zaměření toku a objektů na něm. Výpočet byl proveden pro Q5, Q20, Q100 a Q500. Výstupy byly mapy hloubek, rychlostí, povodňového ohrožení a aktualizace aktivní zóny. Dále bylo počítáno ovlivnění průtokových poměrů po rozšíření areálu mošnovského letiště. Model byl řešen v délce cca 2 km dle staničení ř. km.

Moravskoslezský kraj
Povodí Odry, s.p.

1/2022 – 12/2022

Povodí Odry, s.p.

VD Slezská Harta – Území ohrožené zvláštní povodní

Studie území ohroženého zvláštní povodní (záplavové území) byla provedena jako 2D model proudění na základě digitálního modelu terénu 5. generace a zaměření toků a objektů na nich. Výpočet byl proveden jako neustálený se vstupním hydrogramem zvláštní povodňové vlny. Model byl řešen v délce cca 111 km dle staničení ř. km.

07/2022–12/2022

Povodí Moravy, s.p.

Dyje – rovnovážná dynamika odtokových poměrů, 2D numerický model

2D variantní model simulující ustálené proudění v oblasti napojení odstavných ramen D13 a D20 řeky Dyje - délka řešeného úseku: 4 km

Povodí Moravy, s.p.
Povodí Vltavy, s.p.

4-10/2018 a 12/2022-2/2024

Povodí Vltavy, s.p.

Projektová dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS pro výstavbu levobřežního vstupu do hráze VD Lipno I.

Vlastní stavební akce spočívá ve výstavbě vstupu do horní revizní chodby v gravitační části hráze. Nový vstup do hráze bude vytvořen pomocí přístupové šachty a štoly. Vstup do šachty bude přes nadzemní objekt situovaný u komunikace na levém břehu nedaleko od provozní budovy. Z přístupové štoly bude provedeno krátké propojení do stávající revizní chodby.

Zásadní stavební práce při výstavbě přístupové šachty a přístupové štoly budou prováděny hornickým způsobem, je třeba proto zajistit bezpečnost výstavby podle příslušných (báňských) předpisů. Navržena je výstavba podzemních objektů observační metodou ražby NRTM.

Při ražbě bude porušena těsnost současné injekční clony v levém zavázání hráze. Součástí prací byl tedy i návrh obnovy injekční clony.

Dále bylo součástí prací i zpracování rozsahu měření dohledu (TBD) a zadání geotechnického monitoringu stavby (GTM).

05/2021-01/2022

Povodí Ohře, s.p.

Propojení zbytkové jámy Libouš s VD Nechranice

Při řešení vodohospodářské problematiky podkrušnohorské hnědouhelné pánve po ukončení těžby hnědého uhlí a rekultivaci území je v současné době řešena také alternativa přímého propojení vodního díla Nechranice se zbytkovou jámou Libouš. Možností propojení vodních ploch se zabývala technicko-ekonomická studie zpracovaná v lednu 2022 a. s. VODNÍ DÍLA – TBD, VÚV TGM, v.v.i. a doc. Dr. Ing. Pavlem Fošumpaurem pro státní podnik Povodí Ohře.

Úkolem studie bylo nalezení technicky a ekonomicky optimální varianty propojení jezera Libouš s vodním dílem Nechranice, včetně navázání na okolní rekultivované plochy. Zároveň byla řešena problematika obtoku jezera (zajištění minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku Hutná) z přivaděče průmyslové vody a z krušnohorských vodních toků dané oblasti.

Technicky byly řešeny tři způsoby propojení – otevřeným korytem, štolovým přivaděčem a kombinací štoly a koryta. Základními podklady k jednotlivým koncepčním návrhům byly aktuální digitální model terénu zájmové oblasti s báňským ukončením těžby v roce 2041, variantní vodohospodářské řešení zásobní a ochranné funkce propojených vodních ploch, hydraulické výpočty a výpočty stability svahů propojovacího koryta a břehů budoucího jezera.

Povodí Ohře, s.p.
Vodohospodárska výstavba, š. p.
Vodohospodárska výstavba, š. p.

7/2022 - 6/2023

Vodohospodárska výstavba, š. p.

Měření vibrací stavebních konstrukcí v obtocích plavební komory VD Gabčíkovo

S kolegy z úseku TBD společnosti Vodohospodárska výstavba, š. p. na Slovensku jsme spolupracovali při měření a vyhodnocení dynamických účinků při vypuštění pravé plavební komory VD Gabčíkovo. Součástí prací bylo měření vibrací způsobených vysoce turbulentním prouděním vody při regulaci odtoku z plavebních komor segmentovými uzávěry.

Práce byly provedeny ve dvou etapách při rozdílných manipulacích na výtokových segmentech. Tato indikativní měření měla za cíl především porovnání velikosti vibrací při rozdílných manipulacích a dále vyhodnocení, zda-li se zde vyskytují takové vibrace, které by mohly při krátkodobém i dlouhodobém působení zapříčinit negativní vliv na konstrukce.

Pro měření byly použity 3-osé akcelerometry a velocimetr (seismometr) osazované na zvolených stanovištích.

01/2018 - 05/2018

Lesy ČR, s.p.

VN Sedlinka - rekonstrukce požeráku. Předmětem projektové dokumentace byl návrh prací, spočívající zejména v:

 • Demolice stávajícího zařízení
 • Projekt nové konstrukce včetně hydraulického posouzení
 • Konstrukce lávky a zabezpečení vstupu na objekt
 • Statické posouzení
Lesy ČR, s.p.
ČEZ, a.s.
ČEZ, a.s.

10/2023 -2/2024

ČEZ, a.s.

Diagnostika betonových a ocelových konstrukcí vodní elektrárny Střekov

Komplexní stavebně technický průzkum zahrnoval několik částí turbinového bloku TG2. Průzkum je podkladem pro generální rekonstrukci VE. Stav betonových konstrukcí a ocelových konstrukcí byl prověřován na vtokovém objektu, hydraulickém profilu, výtokovém objektu a ve strojovně.

Vedle vizuálních prohlídek konstrukcí při odstávce turbíny byly provedeny odběry jádrových vývrtů a nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu v tlaku.

Na jádrových vývrtech byly ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT provedeny laboratorní zkoušky. Jednalo se především o:

- vizuální prohlídku a popis vývrtů,

- stanovení objemové hmotnosti betonu,

- stanovení pevnosti betonu v tlaku a tahu,

- stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou,

- stanovení nasákavosti betonu,

- ověření přítomnosti alkalicko-křemičité reakce (ASR),

- stanovení míry karbonatace,

- chemická analýza pojiva.

Na ocelových konstrukcích byla prováděna měření tlouštěk, kontrola svarů ultrazvukem, kontrola předrozváděcích lopatek magnetickou práškovou metodou a stanovení solí rozpustných ve vodě.

2022-2024

Projekt TAČR č. SS03010230, spolupráce s VUV TGM, v.v.i.

Řešení rybníků a malých vodních nádrží z hlediska možnosti dodržování MZP a bezpečnosti při povodních, část 2 - Posouzení bezpečnosti MVN při povodních 

Hlavním cílem řešeného projektu bylo posoudit možnosti rybníků, rybničních soustav a malých vodních nádrží s ohledem na dodržování minimálních zůstatkových průtoků v období sucha a zároveň zajištění bezpečného převedení kontrolních povodňových průtoků. Na vybraném souboru padesáti pilotních lokalit (významných rybníků a MVN III. a IV. kategorie převážně z Jihočeského kraje) byly zkoumány reálné a technicky proveditelné možnosti zajištění minimálních zůstatkových průtoků pod vodním dílem a posuzována bezpečnost VD při průchodu povodní. Výsledky projektu budou uplatněny vodoprávními úřady formou metodik a rozhodovacích nástrojů pro povolování nových a rekonstrukci stávajících rybníků a MVN.

Projekt TAČR č. SS03010230, spolupráce s VUV TGM, v.v.i.
Povodí Vltavy, s.p.

8/2011 a 11/2012

Povodí Vltavy, s.p.

Posouzení stability VD Římov a VD Švihov

Statické posouzení globální stability vzdušního a návodního svahu těles hrází VD Římov a VD Švihov jsme vypracovali pro Povodí Vltavy, státní podnik. Cílem prací bylo ověřit globální stabilitu tělesa hráze při normových zatíženích uvedených v ČSN 75 2310 „Sypané hráze“ a to především s ohledem na pohyb hladiny vody v nádrži. Výpočty proudění podzemní vody byly stanoveny metodou konečných prvků a výpočty stability metodami mezní rovnováhy v programu GeoStudio.

10/2018-12/2018

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Stanovení mocnosti sedimentu ve zbytkové části odkaliště Nové Chalupy

Hlavním účelem geodetických prací bylo podrobné zaměření dna zbytkových lagun odkaliště a stanovení množství uloženého sedimentu. Celková zaměřená plocha byla přibližně 4,3 ha.

Geodetické měření bylo provedeno GPS aparaturou Trimble R6 se sadou prodlužovacích tyčí technologií GPS – RTK s využitím sítě referenčních stanic Trimble VRS Now a globálního transformačního klíče Trimble 2018 schváleného ČÚZK. Povrch dna lagun byl zaměřen z loďky formou bodového pole ve dvou úrovních („povrch sedimentu“ a „pevné dno“).

Z naměřených hodnot byly vygenerovány v prostředí programu „AtlasDMT“ digitální modely (dále jen DMT) „Povrch sedimentu“, „Pevné dno“ a „Mocnost sedimentu“. Srovnávacím výpočtem kubatur DMT „Povrch sedimentu“ a „Pevné dno“ bylo určeno množství a mocnost sedimentu, který byl v minulosti uložen do zbytkového prostoru odkaliště.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
Energo-Pro Georgia
Energo-Pro Georgia

2021 -2023

Energo-Pro Georgia

Komplexní posouzení přehrady Zahesi v Gruzii

Komplexní posouzení technického stavu a bezpečnosti hydrotechnického komplexu vodního díla Zahesi situovaného na řece Mtkvari několik kilometrů nad hlavním městem Tbillisi. Vodní dílo Zahesi se skládá především z gravitačních betonových objektů hlavní hráze, malé hráze pro proplach sedimentů z nádrže, objektu stavidlový uzávěrů derivačního kanálu s proplachem, derivačního kanálu se zemními hrázemi, vodní elektrárny a dalších provozních objektů a částí.

Vlastní práce spočívaly v několika etapách dokumentačních a posudkových prací a vyžádaly si spolupráci se specialisty v Gruzii i České republice.

Obsahem prací bylo:

Příprava podkladů

 • prostudování dokumentace, dostupných pokladů, požadavků objednatele a souvisejících předpisů
 • příprava hydrologických podkladů (spolupráce s místní hydrologickou organizací)
 • zajištění mapových podkladů, zajištění map území pod vodním dílem, digitální modely terénu
 • vizuální prohlídka a rekognoskace vodního díla, doplnění podkladů,
 • vizuální prohlídka území pod přehradou až k následující přehradě Ortachala na konci Tbillisi, doplnění podkladů, dokumentace objektů (mostů atp.).

Mapování hráze a nádrže

 • letecká fotogrammetrie objektů hráze
 • geodetické zaměření objektů hráze (doplnění fotogrammetrie)
 • vyhodnocení batymetrie nádrže
 • 3D matematický model hráze, včetně úrovně založení hráze
 • 3D matematický model nádrže, čáry zatopených ploch a objemů

Hydrologická analýza

 • statistické zpracování dostupných hydrologických podkladů pro povodí v profilu přehrady Zahesi
 • odvození parametrů N- letých povodní pro dobu opakování 100, 1000 a 10000 let (ve spolupráci s ČHMÚ)

Stanovení fyzikálně-mechanických charakteristik hráze a podloží

 • koordinace vrtných prací,
 • výběr vzorků jádrových vývrtů pro laboratorní testování

Posouzení stability hráze

 • geotechnické a geologické posouzení základů hráze, stanovení parametrů pro výpočet stability
 • zhodnocení provedených zkoušek materiálových charakteristik betonu a podloží (podklady pro výpočetní model)
 • posudek seismické aktivity (ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem AV ČR)
 • posouzení stability hráze (ve spolupráci s ČVÚT FS)

Hydrotechnická analýza

 • prověření kapacit bezpečnostních zařízení
 • posouzení bezpečnosti vodního díla za povodní
 • návrh opatření k zajištění bezpečnosti vodního díla za povodní

Šíření povodňové vlny při poruše vodního díla

 • výpočet šíření povodňové vlny při poruše vodního díla (pro dvě vybrané varianty havárie hráze), byl proveden 2D model proudění na podkladě digitálního modelu území
 • zpracování map záplavových území (mapy nebezpečí)
 • zpracování podkladů pro mapy rizik (mapy hloubek a mapy rychlostí)

Program sledování bezpečnosti hráze

 • informace o zabudovaném měřícím zařízení
 • program sledování a měření, četnosti měření, pomůcky, odpovědnost za provádění, předávání a archivace výsledků, hodnocení výsledků
 • stanovení mezních hodnot a mezí bdělosti pro sledované veličiny
 • pokyny pro obchůzky a vizuální sledování

2021

Energo-Pro Georgia

Instalace monitorovacího systému na přehradě Zahesi v Gruzii

Kompletní dodávka automatického monitorovacího systému TBD pro hlavní hráz hydrotechnického komplexu vodního díla Zahesi situovaného na řece Mtkvari několik kilometrů nad hlavním městem Tbillisi.

Součástí dodávky monitorovacího systému TBD byla i dodávka centrálního serveru, který bude sloužit pro archivaci a sběr dat i z dalších přehrad ve správě gruzínského partnera. Server je umístěn v ústředí firmy a data jsou stahována on-line z monitorovacích zařízení. Na serveru je instalován databázový systém MySQL s následnou realizací vizualizace měřených dat. Monitorovací systém TBD je technicky realizovaný pomocí jednoho dataloggeru CR6 výrobce Campbell Scientific Ltd. a 4 multiplexerů, do kterých jsou připojené strunové a MEMS snímače výrobce Geokon. Celkově je v systému zapojeno:

 • 8 ks biaxiálních náklonoměrů typu MEMS
 • 9 ks piezometrických strunových snímačů
 • 4 ks teplotních strunových snímačů
 • 1 ks barometrický strunový snímač
 • 1 ks meteostanice

Součástí monitorovacího systému TBD je i dodávka 4 ks monitorovacího systému seismických stanic navzájem časově synchronizovaných přes GPS snímač. Všechny zařízení jsou mezi sebou komunikačně propojená novou optickou sítí, která byla součástí dodávky, včetně vybudování kabelových tras, dodávky napájecích kabelů a rozvaděčů.

 
Energo-Pro Georgia