Protipovodňová ochrana

Nabízíme vypracování nebo ověření:

 • studií odtokových poměrů
 • posouzení ovlivnění odtokových poměrů novými či plánovanými stavbami
 • vodohospodářských řešení nádrží (pro ochrannou i zásobní funkci)
 • měrných křivek vodočetných nebo limnigrafických profilů
 • konsumpčních křivek objektů (spodních výpustí a bezpečnostních přelivů)
 • charakteristik nádrží (zatopených ploch a objemů)
 • zaměření sedimentů vodních nádrží a rybníků geodeticky nebo pomocí sonarového měření z lodi

Pro vybraný profil, úsek vodního toku nebo celé povodí nabízíme:

 • posouzení odtokových poměrů za povodňové situace
 • ověření ochranného účinku vodních děl s kvantifikací transformace povodně nádržním prostorem
 • zhodnocení povodňového ohrožení zájmového území
 • vyčíslení retenčních účinků přirozených inundačních prostorů
 • koncepční nebo variantní řešení protipovodňových opatření
 • výpočet průběhu hladiny v korytech vodních toků a v přilehlých inundacích
 • vypracování dokumentace průběhu historických povodní
 • prověření průtočných kapacit povodní dotčených objektů (propustků, mostů, ochranných hrází apod.)

Studie odtokových poměrů

Naši specialisté pro vás zpracují studie odtokových poměrů, posouzení ovlivnění odtokových poměrů novými či plánovanými stavbami, posouzení odtokových poměrů za povodňové situace.

Při výpočtech pracujeme s aktuálními komerčními výpočetními programy - např. HEC-RAS, Hydrocheck, ATLAS DMT, produkty AutoCAD, BREACH, ale i s programy námi vyvinutými.

Stanovení území ohroženého zvláštní povodní

Zvláštní povodeň je způsobená poruchou či havárií vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události pod vodním dílem. Vlastní průběh porušení hráze je odvislý od typu hráze a mechanismu poruchy. Určení hydrogramu porušení je obtížné, stanovuje se empirickými vztahy nebo numerickým modelováním, případně analogií se známými případy poruch hrází. Vyhodnocení postupu a šíření průlomové vlny zvláštní povodně v ohroženém území se provádí v současné době numerickým modelováním neustáleného proudění povrchové vody. Výsledky tohoto modelování jsou podkladem pro krizové plánování inegrovaného záchranného systému.

Povodňové a havarijní plány

V souladu s platnou legislativou vyhotovíme havarijní a povodňové plány pro období výstavby nebo změny vodního díla i pro jeho trvalý provoz. Oba dokumenty rovněž zpracováváme pro obce, města, průmyslové podniky a budovy občanské vybavenosti.

Suché nádrže a poldry

Naše společnost provádí komplexní servis v oblasti navrhování a kontroly suchých nádrží.

V souladu s TNV 75 2415 Suché nádrže posoudíme efektivitu výstavby suché nádrže či poldru v dané lokalitě, navrhneme vhodnou konstrukci hráze, optimalizujeme parametry bezpečnostních a výpustných zařízení, doporučíme nejvhodnější způsob ověřovacího provozu.

Ve fázi výstavby a trvalého provozu zajišťujeme pro tato vodní díla výkon technickobezpečnostního dohledu.KONTAKTY

Pro sypané hráze, rybníky a odkaliště v Čechách

Ing. Ondřej Švarc

svarc@vdtbd.cz

Pro betonové a zděné hráze v Čechách

Ing. David Richtr

richtr@vdtbd.cz

Pro všechna vodní díla na Moravě a Slezsku

Ing. Jiří Hodák, Ph.D.

hodak@vdtbd.cz