Bezpečnost vodních děl

Technickobezpečnostní dohled

Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly je monitorování a vyhodnocování technického stavu díla z hlediska jeho bezpečnosti, provozní spolehlivosti, možných příčin poruch a jejich následků. Jeho součástí je i návrh efektivních nápravných opatření. Napomáhá předcházet poruchám a možným hospodářským škodám nejen na vlastních dílech, ale i v přilehlém území pod nimi. Hlavním cílem je zabránit ohrožení lidských životů a majetku v důsledku havárie díla a vzniku zvláštní povodně. TBD je proto také nedílnou součástí systému komplexní protipovodňové ochrany a prevencí před vznikem zvláštních povodní, které mohou vzniknout při provozu vodních děl.

Vlastníkům a správcům vodních děl určených ke vzdouvání a zadržování vody (přehrady, jezy, rybníky, odkaliště atd..) nabízíme provádění TBD a komplexní servis zaměřený na bezpečnost vodních děl ve všech fázích jejich existence podle zákonných předpisů.

Instalace zařízení

Instalace zařízení

Dle konkrétních potřeb vodního díla a požadavků provozovatele jsme schopni navrhnout a případně zajistit realizaci optimálního vybavení vodního díla pro měření a pozorování. 

Spolupracujeme s výrobcem měřícího zařízení HUGGENBERGER AG, Švýcarsko a RICHTER, Německo. Zařízení těchto výrobců jsme schopni dodat a nainstalovat dle specifických potřeb provozovatelů vodních děl.

Dále spolupracujeme také s německou firmou Solexperts GmbH (dříve GTC Kappelmeyer), která se specializuje na sledování průsakového režimu prostřednictvím měření teplot, a to jak odporovými snímači, tak především pomocí optických kabelů a jsme schopni tato měření instalovat a zajistit.

Dokumenty TBD

Jako součást výkonu TBD zpracujeme pro jednotlivé fáze existence VD všechny povinné písemnosti TBD:

 
Etapa přípravy výstavby nebo změny stavby, studie a projektová dokumentace:
 • Kategorizační posudek
 • Zpracování rozsahu měření dohledu (dříve Projekt kontrolního měření)

Etapa výstavby nebo změny stavby:

 • Programy TBD při výstavbě či změně stavby
 • Dílčí zprávy o TBD při výstavbě nebo změně stavby
 • Souhrnná zpráva TBD při výstavbě nebo změně stavby
Etapa ověřovacího provozu:
 • Program ověřovacího provozu
 • Programy TBD v ověřovacím provozu
 • Dílčí zprávy o TBD při ověřovacím provozu
 • Celková zpráva o TBD při ověřovacím provozu

Etapa trvalého provozu:

 • Programy TBD v trvalém provozu
 • Etapové zprávy o TBD při trvalém provozu
 • Souhrnné etapové zprávy o TBD při trvalém provozu
 • Posudky bezpečnosti VD při povodních
 
Etapa zrušení a odstranění díla:
Odborný posudek, který slouží jako podklad vodoprávním úřadům k vyřazení vodního díla ze seznamu vodních děl určených ke vzdouvání nebo zadržování vody

Prohlídky a měření

V rámci technickobezpečnostního dohledu provádíme pravidelné prohlídky vodních děl spojené s vizuální kontrolou a specializovanými měřeními. Četnost prohlídek závisí na kategorii vodního díla. Předmětem našeho zájmu je především průsakový režim a deformace hrází a jejich podloží.

Posudky technologie

Prohlídky technologie realizujeme na všech typech vodních děl (přehrady, jezy, rybníky, atd.) Technologické vybavení přehrad jsou převážně spodní výpusti a jejich uzávěry a také hradicí konstrukce přelivů a jezů, jako např. segmenty a klapky. Prohlídky provádí naši strojní specialisté. Při prohlídkách se provádí funkční zkoušky společně se specializovaným měřením proudů, vibrací apod.

Výpočty proudění podzemní vody, stability, napjatosti a deformací

Výpočty proudění podzemní vody, stability, napjatosti a deformací

Provádíme 2D výpočty stability svahu na smykové ploše pomocí metod mezní rovnováhy, výpočty proudění podzemní vody pomocí metody konečných prvků (MKP) a také výpočty napjatosti a přetvoření násypů sypaných hrází a těles betonových hrází rovněž s využitím MKP. Pro náročnější výpočty a modelování napjatosti a deformací ve 3D úzce spolupracujeme se společnostmi DOLEXPERT GEOTECHNIKA a DESIGNTEC.

KONTAKTY

Pro sypané hráze, rybníky a odkaliště v Čechách

Ing. Ondřej Švarc

svarc@vdtbd.cz

Pro betonové a zděné hráze v Čechách

Ing. David Richtr

richtr@vdtbd.cz

Pro všechna vodní díla na Moravě a Slezsku

Ing. Jiří Hodák, Ph.D.

hodak@vdtbd.cz

Pro geodetická měření

Ing. Tomáš Macháček

machacek@vdtbd.cz